Let's make it happen!
Together!

Algemene Voorwaarden Studio Sweet Pepper
1. Defenities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Opdrachtnemer: De eenmanszaak Studio Sweet Pepper, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75048396.

1.2       Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Studio Sweet Pepper een overeenkomst sluit, of onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Studio Sweet Pepper een offerte uitbrengt.

1.3       Offerte: De vrijblijvende opgave van de mogelijke werkzaamheden van opdrachtnemer met een schatting van de daarbij behorende kosten.

1.4       Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.5       Producten: alles producten of tastbare zaken die tot stand komen door dienstverlening van opdrachtnemer.

1.6       Diensten: alle werkzaamheden in welke vorm dan ook, die opdrachtnemer voor of ten behoeve van een opdrachtnemer verricht.

2. Algemene Bepalingen

2.1       Deze voorwaarden maken deel uit van alle opdrachten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van opdrachtnemer en opdrachtgever.

2.2       De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft erkend en bevestigd.

2.4       Mocht opdrachtnemer genoodzaakt zijn, bij de uitvoering va de overeenkomst, gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal opdrachtnemer jegens cliënt opdrachtnemer gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de door deze derde gehanteerde voorwaarden.

3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomsten

3.1       Een offerte van opdrachtnemer is vrijblijvend, bindt niet en is slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2       Een door de opdrachtgever gegeven opdracht wordt door opdrachtnemer aanvaard door schriftelijke bevestiging van de opdracht of doordat opdrachtnemer met (de voorbereidingen van) de uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.

3.3       Indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of gewenst is, is opdrachtnemer gerechtigd een gedeelte van de opdracht te doen voorbereiden of te doen uitvoeren door een door opdrachtnemer aangezochte derde.

3.4       De levertijden van producten en diensten kunnen slechts bij benadering worden gegeven. De in de offertes van opdrachtnemer genoemde levertijden zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de opdrachtnemer geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

3.5       Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

4. Wijzigingen en aanvullingen

4.1       Na de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven wijzigingen en gemaakte afwijkende dan wel aanvullende afspraken, zijn voor opdrachtnemer slechts bindend, indien dezen door haar schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.

4.2       Alle wijzigingen van de overeenkomst, welke door partijen in onderling goedvinden worden aangebracht dan wel worden veroorzaakt doordat de, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, bekende gegevens niet overeenstemmen met de gegevens zoals die ten tijde van de uitvoering blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt berekend en, indien mogelijk, in rekening wordt gebracht met de hoofdsom.

4.3       Opdrachtnemer houdt zich het recht voor, een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

4.4       Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

5. Gegevens en informatie

5.1       Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien opdrachtgever de door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.

5.2       Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

5.3       Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder (voorafgaande dan wel achteraf gaande) kennisgeving aan opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

6.2       Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

7. Betaling

7.1       In geval van een overeenkomst waarin sprake is van de door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat opdrachtnemer gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

7.2       Alle facturen zullen zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta door opdrachtgever betaald worden, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

7.3       Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na aanmaning daartoe nalatig blijft vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast de alsdan verschuldigde hoofdsom tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in recht vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte voorshands wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

7.4       In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen dienst (betalings)verplichtingen terstond opeisbaar zijn. Dit geldt ook als opdrachtgever een natuurlijke persoon is en komt te overlijden. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever terstond opeisbaar zijn ingeval opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn (betalings)verplichtingen zal (kunnen) (blijven) voldoen.

7.5       Indien opdrachtgever in verzuim is zijn, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.

7.6       Betalingen van opdrachtgever strekken steeds ter afdoening en betaling eerstens van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, ongeacht of opdrachtgever een andere volgorde heeft aangewezen.

7.7       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om- ook tijdens de uitvoeting van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft- van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen.

8. Geheimhouding

8.1       Opdrachtnemer is verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke plicht rust tot openbaarmaking of opdrachtgever opdrachtnemer van geheimhoudingsverplichting heeft ontheven.

8.2       Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende adviezen van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke plicht openbaarmaking rust.

9. Voorbehoud van eigendom en rechten

9.1       Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 6.3 waaronder begrepen rente en kosten van invorderingen, volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan.

9.2       Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

10. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerk van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

11. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

11.1     Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of dienst licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of ander materiaal is uitgesloten. En aan opdrachtgever toegekomen recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

11.2     Indien in afwijking van artikel 10.1 opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten en intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmatuurtalen en dergelijke zonder enige beperkingen voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

12. Medewerking door opdrachtgever

12.1     Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

12.2     Opdrachtgever draagt het risico van het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen van de door opdrachtnemer te verlenen diensten alsook voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

12.3     Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers aan opdrachtnemer ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door opdrachtnemer voorgeschreven specificaties.

12.4     Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer in ieder geval het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

12.5     Ingeval medewerkers van opdrachtnemer op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals –indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc zorgdragen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van opdrachtnemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

13. Leveringstermijnen

13.1     De door opdrachtnemer opgegeven dan wel overeengekomen (af)(op)leverdatum is informatief, geldt bij benadering en derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de opgegeven (af)(op)leverdatum dient opdrachtnemer alvorens jegens opdrachtgever in verzuim te zijn, middels aangetekend schrijven door deze in gebreke te zijn gesteld.

13.2     Zolang opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet in verzuim is, is zij niet gehouden tot vergoeding van de bij opdrachtgever ontstane schade, welke voor deze eventueel voortvloeit uit het overschrijden van de opgegeven leverdatum.

13.3     Het is opdrachtnemer toegestaan de overeengekomen prestatie in gedeelten te leveren, mits aan deze deelleveringen aan zelfstandige waarde kan worden toegekend. In geval de overeengekomen prestatie in gedeelten wordt geleverd, is opdrachtnemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

14. Beëindiging

14.1     Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

14.2.    Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.3     Opdrachtnemer kan de overkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever- al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.4     Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding is bedoeld in artikel 13.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15. Gebreken; klachttermijnen

15.1     Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

15.2.    Indien naar het oordeel van opdrachtnemer een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit in middels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

16. aansprakelijkheid van opdrachtnemer; vrijwaring

16.1     Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst – die nimmer een resultaatsverlichting inhoudt- voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de overeenkomst mocht worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

– Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtgever verbonden organisatie.

– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens (daaronder begrepen het niet tijdig verstrekken van gegevens door opdrachtgever aan opdrachtnemer) of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer.

– Schade en/of enig nadeel, welke voor opdrachtgever ontstaat doordat hetzij opdrachtgever hetzij opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt of de last tot het vervullen van de overeenkomst opzegt.

– bij opdrachtgever of derden ontstane schade in de vorm van omzetderving, bedrijfsschade en/of andere indirecte of gevolgschade.

16.2     opdrachtnemer heeft ten alle tijden het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken, terwijl opdrachtgever te plicht heeft geleden schade zoveel mogelijk te beperken, op straffe waarvan opdrachtgever geen enkel recht tot schadevergoeding kan doen gelden.

16.3     De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl btw) bedongen voor 1 jaar.

16.4     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

A. De redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden.

B. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

16.5     Buiten het in artikel 15.1 genoemde geval rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

16.6.    De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren

16.7.    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade terstond na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. De bewijslast met betrekking tot enig beweerdelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer rust op opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

17. Overmacht

17.1.    Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van opdrachtnemer.

17.2.    Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1     De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten, derhalve zal nimmer vreemd recht van toepassing zijn en zal nimmer rechtsmacht toekomen aan een buitenlandse rechter.

18.2     De geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

19. Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden staan genoteerd op www.studiosweetpepper.nl.

Van toepassing is steeds de onlineversie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht.